Delårsrapport januari – juni 2017

”Perioden januari till juni innebar en ökning av det justerade rörelseresultatet med 26 % jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt vår expansion med ett utökat produktutbud och den geografiska diversifieringen inom både in- och utlåning innebär att bolaget nu står starkare än någonsin.” – Declan Mac Guinness, VD.

Januari–juni 2017 (jämfört med januari–juni 2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 18,5 % till 247,3 MSEK
 • Låneportföljen den 30 juni 2017 uppgick till 2 836 MSEK, en ökning om 13,9 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 67,8 % till 91,3 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 26,3 % och upp­gick till 91,3 MSEK*
 • Nettoresultatet ökade med 65,5 % och uppgick till 70,1 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 24,5 % och uppgick till 70,1 MSEK*
 • K/I-talet uppgick till 38,0 % (38,5)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6 % och total kapitalrelation uppgick till 17,0 %
 • Resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (2,14)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (2,79)*

Väsentliga händelser, januari–juni 2017

 • Dotterbolaget Avarda har under juni slutit avtal med en stor nordisk aktör, Hobby Hall.
 • TF Bank har under januari etablerat inlåningsverksam­het i Norge.
 • I juni har TF Bank tecknat avtal om att sälja inkasso­fordringar i Estland.
 • Beslut har fattats om att fullfölja ansökan och ombilda BB Finans till bank.

* Justeringar har gjorts i jämförelsetalen från 2016 för kostnader av jämförelsestörande karaktär hänförligt till börsnotering.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland och Norge, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Polen, Danmark, Estland och Lettland samt via dotterbolag i Norge.